Có 1 kết quả:

ám tiễn

1/1

ám tiễn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đánh ngầm, tấn công ngầm

Từ điển trích dẫn

1. Tên bắn lén (thừa lúc người ta không chuẩn bị).
2. Tỉ dụ hành vi ám muội làm thương tổn người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi tên ngầm, mũi tên bắn lén.