Có 1 kết quả:

ám độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đọc thuộc lòng, không phải nhìn rõ ràng vào sách.