Có 1 kết quả:

tạm hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo đó mà làm trong một thời gian.

Bình luận 0