Có 1 kết quả:

hữu lưỡng hạ tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có thật tài hoặc bổn lĩnh. ◎Như: “tha tố sự chân hữu lưỡng hạ tử, giá ma cức thủ đích vấn đề nhất hạ tử tựu cảo định” 他做事真有兩下子, 這麼棘手的問題一下 子就搞定.