Có 1 kết quả:

cơ hội

1/1

cơ hội

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ hội, dịp may, thời cơ