Có 1 kết quả:

cơ quan

1/1

cơ quan

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ quan, tổ chức