Có 1 kết quả:

cơ trường

1/1

cơ trường

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ trường, sân bay, phi trường