Có 1 kết quả:

cơ mật

1/1

cơ mật

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ mật, bí mật