Có 1 kết quả:

cơ trí

1/1

cơ trí

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ trí, tài ứng xử, tài xử lý, giỏi xoay xở