Có 1 kết quả:

hạch tử

1/1

hạch tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạt nhân (vật lý học)