Có 1 kết quả:

đào tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quả của cây đào.

Một số bài thơ có sử dụng