Có 1 kết quả:

trác tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bàn ( Bạch thoại ).