Có 1 kết quả:

tang tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dâu và cây tử, hai loại cây thường trồng trước sân nhà. Chỉ quê hương. Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ: » Câu thơ tang tử giữa đường càng đau «.