Có 1 kết quả:

phạn hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tu theo đạo Phật.

Bình luận 0