Có 1 kết quả:

ỷ tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ghế dựa ( dùng trong Bạch thoại ).