Có 1 kết quả:

cực tiểu

1/1

cực tiểu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bé nhất, nhỏ nhất

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất nhỏ. Nhỏ nhất.