Có 1 kết quả:

dạng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái vẻ, cái dáng.