Có 1 kết quả:

yểu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con chết non.