Có 1 kết quả:

mẫu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ và con — Tiền vốn và tiền lời.

Một số bài thơ có sử dụng