Có 1 kết quả:

kiện tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quả cầu bằng da bọc lông hay giấy, đá bằng chân (một trò chơi thời xưa).