Có 1 kết quả:

thuỷ hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi đường sông, đường biển. Truyện Hoa Tiên : » Được lời theo lối thuỷ hành «.

Một số bài thơ có sử dụng