Có 1 kết quả:

tuyền đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi có suối. Chỉ cõi chết. Đoạn trường tân thanh : » Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan «.

Một số bài thơ có sử dụng