Có 1 kết quả:

pháp khoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngành nghiên cứu về luật lệ, chính trị và kinh tế. Cũng như: Luật khoa.