Có 1 kết quả:

pháp hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bộ kinh Phật, tức Pháp hoa kinh — Chỉ nước Pháp và nước Trung Hoa. Td: Pháp Hoa tự điển ( bộ sách tra chữ Pháp ra chữ Tàu ).

Một số bài thơ có sử dụng