Có 1 kết quả:

dâm hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm điều gian tà — Làm công việc ăn nằm lén lút với nhau.

Bình luận 0