Có 1 kết quả:

lậu hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bình đựng nước, có khắc các mực nước, dưới có lỗ cho nước nhỏ giọt, xem mực nước còn lại trên bình mà biết giờ khắc.