Có 1 kết quả:

hán tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn ông.