Có 1 kết quả:

khiết bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sạch sẽ trắng trẻo — Trong sạch, tốt đẹp. Bài Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái có câu: » Đá khiết bạch khó mài màu xiểm nịnh «.

Một số bài thơ có sử dụng