Có 1 kết quả:

sái lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chảy nước mắt. Đau lòng mà khóc. Văn tế Vũ Tính và Ngô Tùng Châu của Đặng Đức Siêu có câu: » Bóng tinh trung thấp thoáng dưới đèn, phong nghi cũ kẻ liêu bằng sái lệ «.

Một số bài thơ có sử dụng