Có 1 kết quả:

phong tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lính canh giữ nơi đốt lửa ở biên giới.

Một số bài thơ có sử dụng