Có 1 kết quả:

hi tiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cười vui vẻ.