Có 1 kết quả:

yên kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cũ của thủ đô Bắc bình, tức Bắc kinh.

Một số bài thơ có sử dụng