Có 1 kết quả:

bảng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm thẻ viết tên họ, ghi sự việc đưa cho người khác coi. Một loại danh thiếp.