Có 1 kết quả:

mẫu lệ

1/1

mẫu lệ

giản thể

Từ điển phổ thông

con hàu, con sò