Có 1 kết quả:

hy sinh

1/1

hy sinh

giản thể

Từ điển phổ thông

1. con vật tế thần
2. hy sinh