Có 1 kết quả:

hi sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con vật sống đem tế thần — Từ bỏ quyền lợi, mạng sống để làm việc gì. Sách cổ chép: Luôn 5 năm trời không mưa, vua Thành Thang tự mình cầu đảo ở Thanh Lâm, cắt tóc, cắt móng tay tự làm con hi sinh ( Lục Súc tranh công ) — Thân trót hi sinh vì chánh nghĩa ( Thơ cổ ).