Có 1 kết quả:

khuyển tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con kém cỏi. Do thành ngữ » Hổ phụ sinh khuyển tử « ( cha cọp sinh con chó ) — Con chó con.