Có 1 kết quả:

hoạch ích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thu được lợi ích. ◎Như: “hoạch ích bất thiển” 獲益不淺.