Có 1 kết quả:

lạp khuyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chó dùng để đi săn. Chó săn.

Một số bài thơ có sử dụng