Có 1 kết quả:

hoàn cảnh

1/1

hoàn cảnh

giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn cảnh, thực tại