Có 1 kết quả:

châu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngươi, mắt.

Một số bài thơ có sử dụng