Có 1 kết quả:

dụng tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con được dùng, chỉ con quan, nhờ ông cha làm quan mà cũng được làm quan.

Một số bài thơ có sử dụng