Có 1 kết quả:

sa tử

1/1

sa tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bị lên sởi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mụn sởi.