Có 1 kết quả:

sang di

1/1

sang di

phồn thể

Từ điển phổ thông

đau loét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vết thương — Chỉ cuộc sống lầm than của dân chúng.