Có 1 kết quả:

bạch truật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cây, cũng là tên vị thuốc Bắc.