Có 1 kết quả:

hoàng thái tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai trưởng của vua, hoặc người con trai vua được phong thái tử để nối ngôi.