Có 1 kết quả:

hạt tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chột mắt — Người mù.