Có 1 kết quả:

tri hành hợp nhất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Học thuyết do “Vương Thủ Nhân” 王守仁 đời Minh chủ trương rằng “tri” 知 và “hành” 行 phải đi đôi với nhau.

Bình luận 0