Có 1 kết quả:

tắc tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạt kê.