Có 1 kết quả:

quật lỗi tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Pho tượng gỗ.